اجزای مشعل گازوئیلی دیگ بخار و دیگ آبگرم

مقاومت بدنه وفشار کار
مقاومت بدنه و فشار کار دیگ بخار و ابگرم
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷
مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم
مشعل گازی دمنده دار در دیگ بخار و آبگرم
شهریور ۱, ۱۳۹۷

اجزای مشعل گازوئیلی دیگ بخار و دیگ آبگرم

برای تشریح اجزای مشعل گازوئیلی میتوانید علاوه بر محتوای کتاب از شکل زیر و اجزای نامگذاری شده روی سیستم رایانه یا دیتاپروژکتور نیز استفاده کنید.

  اجزای تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی

 • موتورالکتریکی
 • 8 رله مشعل
 • پایه رله
 • بادزن(فن)
 • 9 الکترودهای جرقه ١
 • 6 شیشه رؤیت شعله
 • پمپ گازوئیل ١
 • شعله پخشکن
 • 7 لوله انتقال گازوئیل
 • شیربرق
 • شعله پوش ١
 • 8 پیچ تنظیم دمپرهوا
 • کوپلینگ
 • چشم الکتریکی
 • ١پیچ تنظیم شعله
 • 6 نازل
 • بدنه
 • 7 ترانسفورماتورجرقه
 • دمپرتنظیم هوا

اجزای تشکیل دهنده مشعل گازوییلی

تشریع اجزای تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی

الکتروموتور

الکتروموتور عامل حرکت پمپ گازوئیل و فن مشعل میباشد.

باد زدن(فن)

فن متصل از نوع گریز از مرکز یا سانتریفوژ میباشد و توسط الکتروموتور به حرکت در می آید. وقتی فن توسط الکتروموتور به حرکت در می آید توسط پره هایی که در آن تعیین شده است. مولکولهای هوای بین پره ها شروع به چرخش کرده و تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز به بیرون پرتاب و توسط قسمت حلزونی به طرف اتاقک احتراق دیگ هدایت میکند.

 

پمپ گازوئیل

معمولاً پمپ گازوئیل مشعلهای فشار قوی به صورت دوار و یا چرخدنده ای میباشد که میتواند یک طبقه یا دو طبقه ساخته شود طرز کار پمپ گازوئیل بدین صورت است که سوخت گازوئیل پس از عبور از یک صافی استکانی روی لوله تغذیه مشعل وارد پمپ دوار شده و تحت فشار قرار میگیرد. سپس به طرف تنظیم کننده فشار رفته و بسته به فشاری که پیچ تنظیم فشار به فنر وارد میکند، مقداری از آن به طرف نازل رفته و مابقی به مخزن سوخت بر میگردد. با توجه به تصاویر زیر انواع پمپ مشعل گازوئیلی و مشخصات آن را برای هنرجو توضیح دهید.

 

تشریع اجزای تشکیلدهنده مشعل گازوئیلی
شیر برقی

معمولاً در مسیر عبور سوخت ، از پمپ به طرف نازل یک عدد شیر برقی قرار میگیرد تا در زمان خاموش بودن مشعل از نشت گازوئیل به داخل اتاقک احتراق جلوگیری نماید

کوپلینگ

کوپلینگ قطعه ای است که حرکت الکتروموتور را به پمپ منتقل میکند و معمولاً به جهت جلوگیری از سوختن و آسیب رسیدن به سیم پیچ موتور آن را از نوع پلاستیکی میسازند و ساختمان آن طوری است که یک لقی جزئی بین محور الکتروموتور و پمپ ایجاد میشود تا در لحظه راهاندازی اولیه پمپ روی الکتروموتور فشار وارد نکند و الکتروموتور راحتتر بتواند به حرکت در بیاید.

نازل


نازل قطعه ای است که عملیات زیر را روی گازوئیل انجام داده و سپس به داخل اتاقک احتراق میپاشد

الف) پودر میکند.
ب) به مقدار معین
ج) با چرخش و زاویه معین
د) به شکل مشخص
هـ) به صورت تصفیه شدهشکل اجزای داخلی نازل مشعل گازوئیلی

یک نازل از دو قسمت اصلی
1ـ صافی 2ـ قطعه مخروطی
تشکیل شده است، شکل مقابل
اجزاء صافی را نشان میدهد

صافی

به خاطر ریز بودن
سوراخ نازل و به جهت جلوگیری
از گرفتگی آن، گازوئیل باید از
صافی مخصوص نازل عبور نماید
نازل مشعل گازوئیلی

تذکر: نازل با ظرفیت بالای 12GPHنیاز به صافی ندارد

قطعه مخروطی

قطعه مخروطی در جلو دارای شیارهایی است که وقتی آن را در داخل پوسته محکم ببندیم، سوخت تحت فشار فقط از این شیارها عبور مینماید و دبی سوختی که به داخل اتاقک احتراق دیگ پاشیده میشود، به فشار پمپ و مجموع سطح مقطع شیارها بستگی دارد. شکل قرارگیری شیارها روی مخروط طوری است که هنگام خروج سوخت از شیارها حالت چرخشی پیدا کرده و تحت همان چرخش از سوراخ نازل عبور نموده و به خاطر سرعت زیاد موقع خروج از نازل به حالت پودر در می آید

برای آنکه مطلب فوق برای هنرجویان بهتر تفهیم شود در تصویر زیر اجزا را نمایش دهید.
زاویه پاشش سوخت بستگی به زاویه رأس مخروط دارد که این زاویه هر چه کمتر باشد سوخت با زاویه کمتری به بیرون پاشیده میشود.
نازلها بسته به شکل فضای حد فاصل نوک قطعه مخروطی و پوسته، سوخت به یکی از حالتهای توخالی، توپر و نیمه پر مطابق شکل زیر به داخل اتاقک احتراق پاشیده میشود
قطعه مخروطی

نازلها تحت زوایای 80و 30 ،45 ،60 درجه ساخته و عرضه میشوند. مطابق برای آنکه مطلب فوق برای هنرجویان بهتر تفهیم شود تصاویر زیر را نمایش داده یا از قطعات واقعی استفاده و از آنها بخواهید تشخیص دهند که از کدام نوع نازل میباشد

نازلها مشعل گازوئیلی تحت زوایای معمولاً ظرفیت نازل برحسب گالن بر ساعت، کیلوگرم بر ساعت و لیتر بر ساعت تعیین میشود و چنانچه روی یک نازل واحد ظرفیت نازل نوشته نشده باشد منظور ظرفیت برحسب گالن بر ساعت میباشد.
ظرفیت، زاویه و نوع پاشش سوخت توسط نازل بستگی به فشار سوخت در پشت نازل داشته و معمولاً مشخصات یک نازل روی آن نوشته میشود

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور جرقه با ایجاد ولتاژی در حدود 10000 ولت بین دو الکترود باعث ایجاد قوس الکتریکی میشود. بنابر این ترانسفورماتور جرقه طوری ساخته میشود که قدرت مصرفی خودش را تنظیم نماید وگرنه بار بیش از اندازه کشیده و میسوزد.
بین دو سیمپیچ ، پردهای قرار گرفته تا از انتقال پارازیت رادیویی حاصل از قوس الکتریکی به شبکه برقرسانایی جلوگیری نماید. اگر پارازیت رادیویی ایجاد شود معمولاً به علت اتصالی دو سیمپیچ و یا اتصال الکترودها و کابل های فشار قوی با بدنه مشعل میباشد که پرده بین دو سیمپیچ نمیتواند مقاومتی در برابر آنها داشته باشد

الکترودهای جرقه

الکترودهای جرقه از جنس فولاد ضدزنگ (استیل) با رویش چینی ساخته میشوند و هیچگاه فاصله الکترودها از قسمتهای فلزی شکل کمتر از شش میلیمتر نباشد

شعله پخش کن

شعله پخشکن قطعه ای است که سر راه ورود هوا به اتاقک احتراق قرار گرفته و آن را در خلاف جهت چرخش سوخت به چرخش در آورده و باعث اختلاط بهتر هوا میشود

شعله پوش

 قطعه ای است که الکترودهای جرقه و نازل داخل آن قرار گرفته و مانع آسیبرسیدن به آنها شده و باعث هدایت مناسب سوخت و هوا در یک مسیر معین به داخل اتاقک احتراق میباشد.

چشم الکتریکی

 چشم الکتریکی مقاومت الکتریکی است که بر اثر تابش نور به آن مقاومتش کم شده و در اثر عدم تابش خورشید به آن مقاومتش زیاد میشود از این خاصیت برای کنترل شعله در مشعلهای گازوئیلی استفاده میشود.

بدنه مشعل

 تمام قطعات مکانیکی و الکتریکی روی آن سوار میشوند.

دمپر تنظیم هوا

 دمپر تنظیم هوا قطعه ای است که مقدار هوای مورد نیاز جهت تشکیل شعله را تنظیم میکند و ممکن است بهصورت دستی یا برقی باشد.

رله مشعل

 رله مشعل یک کنترلکننده الکترونیکی میباشد که براساس طراحی و برنامه ریزی که دارد مشعل را روشن یا خاموش میکند و از بروز حادثه جلوگیری میکند.

طرز کار رله مشعل گازوئیلی بدین صورت است که در حالت اول راهاندازی ابتدا ترانس جرقه و الکتروموتور شروع به کار میکنند تا حدود 12ثانیه بگذرد و در این زمان رله برق را به شیر برقی اول رسانده و مسیر عبور گازوئیل را به طرف نازل باز میکند. از این لحظه به بعد اگر در حداکثر 10ثانیه شعله تشکیل شود و نور به چشم الکتریکی برسد مشعل به کارعادی خود ادامه میدهد و پس از 18 ثانیه ترانس جرقه از مدار خارج میشود

نکته :

قبل از اتصال کلید تابلو برق، امتحان کنید که درست سیم کشی شده است، ناقص بودن سیمکشی میتواند باعث ایجاد خسارت و برهم زدن ایمنی سیستم شود. ٢مطمئن شوید که منابع نور مزاحم کار چشم الکتریکی نشوند. در غیر این صورت کار مشعل با مشکل مواجه میشود.

پایه رله

 پایه رله قطعه ای است که تمام سرسیم های تجهیزات الکتریکی مشعل وارد آن شده و روی یک ترمینال که شماره هایی مطابق مدار برق مشعل میباشد بسته میشوند و معمولاً رله مشعل روی پایه رله بسته میشود.
١6شیشه رؤیت شعله: قطعهای است که فرد اوپراتور میتواند وضعیت شعله را در حالت روشنبودن مشعل مشاهده نماید و درصورت نیاز تنظیمات مربوط به سوخت و هوا را انجام دهد تا شعله مناسبی در اتاق احتراق وجود داشته باشد.

لوله انتقال گازوئیل

طرف نازل هدایت مینماید و شیر برقی نیز روی همین لوله قرار گرفته است.

1 Comment

 1. مهندس نجاتی گفت:

  سلام وقت تون بخیر.
  من فروشنده مشعل های گازوئیل در افغانستان هستم ونمایندگی گرم ایران رادارم نیاز به لوازم یدکی مشعل دارم اگر لطف کنید قیمت همکار را برآیم بفرستید ممنون میشم.
  پمپ مشعل
  چشم.
  ترانسه جرقه
  ریله.
  نازل
  وغیره لوازم جانبی مشعل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *